kwiecień 2014
npwścps
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odsłon artykułów:
9037

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Współfinansowanie

Realizowany projekt „Klub Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszą przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poprzez „inwestycje w człowieka” na niespotykaną wcześniej skalę, Unia Europejska chce wprowadzić tzw. odnowioną Strategię Lizbońską, której celem jest uczynienie z Europy, w tym z Polski, bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji oraz utworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

„Kapitał ludzki” to zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału człowieka i społeczeństwa, określając zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007–2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary:

 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • integracja społeczna,
 • rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,
 • a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
 • z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli
 • oraz z promocją zdrowia.

Termin „kapitał ludzki” przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna;
 • Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
 • Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty;
 • Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka;
 • Priorytet V: Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 • Priorytet VII: Promocja integracji społecznej;
 • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki;
 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie struktur i systemów.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z następujących elementów:

 • diagnozy społeczno-ekonomicznej opracowanej z uwzględnieniem podziału na poszczególne obszary wsparcia, tj. zatrudnienie, adaptacyjność, integrację społeczną, edukację, administrację i opiekę zdrowotną;
 • analizy SWOT;
 • informacji na temat dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich;
 • części strategicznej, zawierającej analizę spójności Programu ze strategicznymi dokumentami krajowymi i wspólnotowymi;
 • opisu poszczególnych priorytetów wraz z ich uzasadnieniem, celami i wskaźnikami ich realizacji;
 • opisu sytemu wdrażania;
 • informacji o zakresie komplementarności z innymi Funduszami oraz Programami Operacyjnymi;
 • planu finansowego.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać m.in. na stronie internetowej: www.efs.gov.pl i/lub www.mazowia.eu